VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ, DODANIE A MONTÁŽ

I.ZMLUVNÉ STRANY DODÁVATEĽ
/ ZHOTOVITEĽ:
LUXORD, sro
Sídlo: Bosniacka 45525/45, 917 05 Trnava
IČO: 53 488 636 DIČ: 2121384188
IBAN: SK87 8330 0000 0029 0191 3965

OBJEDNÁVATEĽ:
Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a odsúhlasila služby, produkt alebo tovar  špecifikovaný v záväznej objednávke a zaviazal sa v jednej z nasledujúcich dohodnutých cien (v texte ďalej aj ako  zákazník, objednávateľ kupujúci).

II. PREDMET DODANIA
Produkt, tovar alebo služba vyrábaná na mieru podľa požiadaviek a požiadaviek objednávateľa je  predmetom individuálnej povahy a zodpovedá predmetu zmluvy o diele týkajúceho sa jeho  jedinečnej a špecifickej povahy a vlastností. Pre správne zhotovenie diela je po konzultáciách tak zákazníkmi spísaná  špecifikácia predmetu diela v objednávke, ktorej správnosť pred odsúhlasením predchádzala obidvom zmluvným stranám
.
Odsúhlasenie objednávok predchádza uzatvorenie zmlúv od diel medzi zmluvnými stranami v zmysle  § 631 a nasl. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. O skutočnosti, že ide o službu, tovar alebo produkt vyrobený na mieru podľa zadania objednávateľa, ako aj o ochrane príslušných právnych predpisov  ustanovenia a druhu uzatváraného právneho aktu uvádzať zmluvné strany záznam do objednávky. Vzhľadom na individuálnu povahu predmetu zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať zálohu  (štandardne vo výške 50% z ceny diela, ak nie je dojednané inak). Ak nejde o predmet, ktorý by bol vyhotovený na mieru podľa požiadavky objednávateľa spravujú sa  zmluvné vzťahy ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. HLA pri bežnom  tovare sa vyhotovuje Objednávka, KDE si zmluvné strany odsúhlasia typ, prevedenie, Počet Ďalšie informácie potrebné pre riadne plnenie zo zmluvy. Pri každej objednávke musí zákazník (objednávateľ / kupujúci) uviesť meno a priezvisko, poštovúdoručovaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, právnická osoba, podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH. Ďalej je potrebné uviesť názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum objednávky. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Zz použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim / zhotoviteľom diela a zákazníkom (objednávateľom / kupujúcim) a nebude platiť tretia osoba (s inými osobami zabezpečujúcimi prepravu tovaru alebo zmluvnou kuriérskou službou).

III. FORMA
Všeobecné podmienky pre predaj, dodanie a montáž sú v písomnej podobe vopred poskytnuté  objednávateľovi, aby sa ich obsah oboznámil a bol si vedomý všetkých skutočností za ktoré  uzatvára zmluvný vzťah so spoločnosťou LUXORD, sro  Produkt, služba a tovar budú prebiehať podľa údajov z objednávky zákazníka , ktorá je vyhotovená  rovnako v písomnej podobe as ktorou sa uzatvárajú zmluvný vzťah oboznámený s obe zmluvné  strany. Objednávka, ktorá je odsúhlasená je nemenná a záväzná pre obe strany v. Akákoľvek zmena  objednávky musí byť podaná písomnou formou a vyhotovená s ňou nie je povinný súhlas, najmä  s ohľadom na fázu rozpracovanosti diel. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, resp. objednávateľom  a zhotoviteľom (v závislosti od povahy zmluvného vzťahu) je potrebná dohoda na podstatných príležitostiach  zmluvy a prejav vôle. Podstatné náležitosti zmluvy sú dohodnuté v objednávke, ktorá  predstavuje obsah právnych úkonov medzi zmluvnými vzťahmi v súlade so svojou povahou  predstavuje obsah kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o dielo (v závislosti od podstaty zmluvného vzťahu). Vôľa uzavrieť zmluvu je prejavená ako vo vzájomnej komunikácii tak aj v obsahu objednávok, ktorá  stanovuje za akých podmienok uzatvára zmluvné strany vzájomných zmluvných vzťahov.

Objednávka a zmluvný vzťah musia platiť za záväzný okamih pripísania peňažných prostriedkov alebo  už v plnej dojednanej výške alebo v plnej dojednanej výške zálohy na účet spoločnosti LUXORD,  sro. Tento úkon sa súčasne považuje za ďalší z prejavov vôle uzavrieť zmluvný vzťah za  dohodnuté podmienky av prípade, že nedôjde k podpisu zmluvy fyzicky, nahradí tento peňažný prevod fyzický podpis zmluvy.

IV. PLATBA
Zákazník je povinný platiť dohodnutá cena vopred alebo čiastočne vopred a čiastočne pri odbere  alebo pri dodaní dopravcom podľa vzájomnej dohody medzi zmluvnými stranami. Spôsob platby sa  uvedie v objednávke. V prípade platby vopred, je dodávateľ / predávajúci oprávnený poskytnúť zľavu z ceny. O tejto možnosti  upovedomí zmluvnú stranu. Zľava nie je priznaná automaticky každému zákazníkovi  a predávajúci / zhotoviteľ nie je povinná zľava priznať. V prípade, že je zľava za platbu vopred priznaná, uvedená s touto  skutočnosťou do objednávky a je záväzná pre obe zmluvné strany. Priznanú zľavu za platbu vopred nie je možné vykonať po odsúhlasení objednávky a uzavrieť zmluvný vzťah rušiť ani  vyžadovať jej doplatenie od zákazníka (objednávateľa / kupujúceho). Ak je predmetom zmluvného vzťahu dielo podľa individuálnych požiadaviek objednávateľa, je zhotoviteľ  oprávnený požadovať uhradenie časti ceny ako zálohy vopred. V prípade, že nebude táto záloha
uhradená, nedôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu a zhotoviteľ nie je povinné dielo vyhotoviť a dodať. V prípade, že zákazník pri dodaní diela neprevezme, alebo odmietne uhradiť zvyšnú časť ceny diela,  má právo zhotoviteľ od zmluvy odstúpiť bez dodania. V takom prípade uhradená záloha nie je vratná a slúži ako kompenzácia časti nákladov, ktoré vyrábajú vznikajúce so zhotovením a dodaním diela.

V. DODANIE
Predávajúci / Zhotoviteľ vybaví dodanie v dohodnutom Termine na adrese  určenej zákazníkom (kupujúcim / objednávateľom) v objednávke. Produkt, tovar alebo služba zhotoviteľ zaisťuje podľa  dohodnutých časových termínov. Ak nebude tovar v stanovenom termíne dodaný je zákazník oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, nemá však právo na náhradu nákladov spojených s odstúpením od kúpnej zmluvy. O úmysle odstúpenia ako aj o samotnom odstúpení od zmluvy bezodkladne oboznámení so zhotoviteľom diela. Zhotoviteľ diela je povinný odstúpenie akceptovať a potvrdiť ho písomnou formou
zákazníkov. Prevzatie produktu, tovaru alebo služieb potvrdzuje zákazník svojim podpisom pri prevzatí. Zákazník je  povinná dohodnutá cena vopred, čiastočne vopred a čiastočne pri odbere alebo pri dodaní  dopravcom podľa vzájomnej dohody medzi zmluvnými stranami. Spôsob platby sa uvedie v objednávke. Pri preberaní produktu je zákazník povinný vykonať fyzickú neporušenosť a úplnosť zásielky. Ak je zásielka viditeľnosť poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky okamžite  začať platiťzačínajúcim ako prepravná spoločnosť spísať Zápis o škode na zásielke. Akekolvek neskoršie  reklamácie na množstvo fyzickej porušenia produktu nebudem Akceptované. Nebezpečenstvo škody na produkcii prebieha na základe momentu prevzatia zákazníkov alebo  jeho splnomocnencom. Povinnosť zákazníka je zabezpečiť si informovanú osobu, ktorá v jeho  neprítomnosti predchádzala zakúpenému tovaru od dodávateľa. Produkt alebo tovar je dodávaný v prepravnom balení zmiešaného vo zdemontovanom stave. Stav tovaru pri dodaní (zmontovaný alebo nezmontovaný) je špecifikovaný v objednávke a zákazník je o tejto skutočnosti upovedomený pri potvrdení objednávky. Montáž produktu alebo tovaru, ktorá je dodávaná v zdemontovanom stave a musí byť vybavená kontrolou,  ak nie je dojednané inak. Ak montáž obsahuje zhotoviteľ diel, je táto skutočnosť uvedená  v objednávke a objednávateľ je oprávnený za túto službu účtovať poplatok. Zákazník je oprávnený pri  prevzatí diela tejto služby. Ak bola vopred dohodnutá odmietnuť. Poplatok za túto službu je zhotoviteľ  oprávnený účtovať, najmä s prihliadnutím na náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zabezpečením tejto  služby (personálne, technické zabezpečenie a pod.) A na skutočnosť, že došlo k  odmietnutiu záväzku objednanej služby nie je povinný prihliadať.Uvedené platí obdobie aj pre službu vynesenia produktu  alebo tovaru na miesto konkrétnych zákazníkov.

VI. REKLAMÁCIA A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Zákazník je v prípade zistenia závažnosti poškodeného produktu, tovaru alebo služieb oprávnených týchto  reklamácií u zhotoviteľa / predávajúceho. O chybách a poškodeniach produktu, tovaru alebo služieb  informuje zákazník vždy písomne pričom poskytuje aj vizuálnu alebo audiovizuálnu dokumentáciu. Zhotoviteľ / predávajúci je povinný bezodplatne používať reklamnú činnosť, podrobne ju preveriť a do 30 dní sa  k nej nedá vyjadriť. Ak sa potvrdí, že ide o výrobnú vadu predmetu, ktorý nespĺňa vlastnosti deklarované  zhotoviteľom / predávajúcim, je povinná reklamácia akceptovať a zabezpečiť jej riešenie vedúce k odstráneniu reklamovanej vady.O odstránení vady produktu radšej zhotoviteľ diela / predávajúci protokol o reklamácii a odstránení vady. Predmetom reklamácie sú vady produktu, tovaru alebo služieb, ktoré bránia a neumožňujú bežné použitie a využitie produktu alebo ktoré majú vplyv na ich funkčnosť. Za vady nie je možné určiť estetické vlastnosti ako sú bežné odchýlky vo farbe alebo morení ani škody vzniknuté na predmetoch a službách pri vlastnej doprave a montáži zákazníkov, chyby používané bežným opotrebovaním, neodborným alebo neprimeraným užívaním a úmyselným poškodením. Zhotoviteľ / predávajúci si vyhradzuje právo na drobné technické zmeny dodaného tovaru a tiež právo na dôsledky predchádzajúceho stavu reklamovaného predmetu. Ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu vyrobeného podľa osobitných požiadaviek alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo produkt, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, objednávateľ / kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy. V prípade akceptácie
požiadavky zákazníka na odstúpenie od zmluvy, ktorá má prebiehajúce právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú finančnú náhradu vo výške 50% z fakturovanej peňažnej čiastky. Predávajúci / zhotoviteľ diela si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti
ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenili sa podmienky dodania materiálov, tovarov alebo služieb subdodávateľa
c) vystavená cena produktu bola chybná
Produkt, tovar alebo služba vyrobená na mieru podľa požiadaviek a požiadaviek objednávateľa je zameraná na individuálnu povahu a zodpovedá predmetu zmluvy o diele vzhľadom na jeho jedinečnú a špecifickú povahu a vlastnosti. V takom prípade nejde o kúpu tovaru na diaľku a uplatnenie ustanovení internetového predaja.

VII. ZÁRUKA
záručných podmienky na tovar sa riadia Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný zoznam slúži nákupný doklad. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré majú spotrebiteľ pri kúpe produktu.
Ak nie je uvedené inak, záručná doba pre plnenie zo zmlúv je stanovená na dobu 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že došlo k mechanickému poškodeniu výrobku, prevádzkovaniu výrobku v nevhodných podmienkach, nesprávna montáž, nedodržanie príslušných noriem zo strany zákazníka alebo osoby, ktorá zákazníkom zostavuje prevádzkovú alebo inú prevedenú intervenciu do výrobku ako oprávnená osoba. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby označené nesprávnym zaobchádzaním. V prípade, že zistia chyby alebo vady postupu, ktorý vyplýva z časti VI. Týchto všeobecných obchodných podmienok.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za splnenie zákonných podmienok a úpravy korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim / zhotoviteľom diela a zákazníkom. Zákazník prehlasuje, že pred vyplnením alebo potvrdením objednávky je oboznámený s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súvisia v plnom rozsahu súhlas. Predchádzajúce / zhotoviteľné diela a zákazníci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefón, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) a internetovej a sociálnej siete ako platná a záväzná pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 1.1.2021